Anunț închiriere pășune

      Comuna Hopârta, strada Școlii, nr.159, județul Alba, telefon 0258875713, e-mail primari_hoparta@yahoo.com, cod fiscal 4561987 anunță scoaterea la licitație în vederea închirierii pășunii comunale în suprafață de 253,50 ha, împărțită în 7 loturi, ce aparține domeniului public al Comunei Hopârta, județul Alba, pentru specia de animale – ovine, conform HCL nr. 19/13.02.2023 ,HCL nr.21/17.02.2023, HCL nr. 33/4.04.2023  și   O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Admistrativ.

Informații privind documentația de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini.

Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire la cerere, la Compartimentul secretariat, loc. Hopârta, str. Școlii, nr. 159, comuna Hopârta, județul Alba.

Costul pentru documentația de atribuire este 100 lei/exemplar și se achită numerar la casieria primăriei comunei Hopârta.

Data limită privind  solicitarea de clarificări este 19 aprilie 2023, ora 14:00.

Data limită privind  depunerea ofertelor este 4 mai 2023, ora 14:00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul primăriei comunei Hopârta, str. Școlii, nr. 159, comuna Hopârta, județul Alba.

Fiecare ofertant depune o singură ofertă.

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor este 10.05.2023, ora 10:00 la sediul primăriei comunei Hopârta, str. Școlii, nr. 159, județul Alba.

Soluționarea litigiilor apărute, se depun la Tribunalul Alba, Piața Iuliu Maniu, nr. 24, județul Alba, telefon 0258813510,  fax 0258811184, e-mail tribunalul.alba@just.ro.

Primar

Popa Augustin