Anunț concurs

      În baza H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor genera de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criterilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice.

            Primăria comunei Hopîrta, județ Alba, organizează concurs în data de 11 ianuarie 2021,ora 10  și interviu în data de 13 ianuarie 2021,  ora 10,  pentru ocuparea unui post contractual de execuție pe durată nedeterminată, de muncitor necalificat II, compartimentul deservire, necesar pentru întreținerea spațiilor verzi de pe raza  comunei Hopârta precum și un post de guard (femeie de serviciu), compartimentul deservire, pentru primăria comunei Hopârta.

             Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și condiții specifice:


  1. CONDIȚII GENERALE de ocuparea a postului:
  • cetățenie română, domiciliul în România
  • cunoaște limba română, scris și vorbit
  • vârsta minimă reglementată de prevederile legale
  • capacitate deplină de exercițiu
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medical de familie sau de unitățile sanitare abilitate
  • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
  • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
  • CONDIȚII SPECIFICE necesare pentru ocuparea

– postului de muncitor necalificat II și GUARD

  • studii profesionale sau gimnaziale
  • vechimea în muncă- nu este necesar

                 Concursul se va organiza conform calendarului următor:

                                 – proba scrisă: 11 ianuarie  2021 ora 10

                                 – proba interviu: 13 ianuarie 2021 ora 10

           Conform art. 6 al Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  • cererea de înscriere la concurs adresată Primarului comunei Hopîrta
  • copie actului de identitate
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propia răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate fizică și psihică, corespunzătoare eliberată  cu cel mult 6 luni anterioare derulării concursului de către medical de familie sau de către unitățile sanitare abilitate. Aceasta va conține în clar , numărul,data, numele și prenumele candidatului, numele emitentului și calitatea acestuia.
  • Curriculum vitae

              În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

              Copia actului de identitate, , copiile documentelor de studii ,vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

               Bibliografia necesară în vederea susținerii concursului pentru postul de muncitor necalificat II ,compartimentul deservire.

– O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ ,art.75 până la art.248

– Legea nr.53/2003 ,republicată privind Codul muncii-art.247 până la art.252 

-Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă

– Ordinul nr.119/2014          pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

      Bibliografia necesară în vederea susținerii concursului pentru postul de GUARD(femeie de serviciu) ,compartimentul deservire.

– O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ ,art.75 până la art.248

– Legea nr.53/2003 ,republicată privind Codul muncii-art.247 până la art.252 

-Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă

– Ordinul nr.119/2014          pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

   Dosarele de concurs se depun la sediul primăriei Comunei Hopârta până în data de 29 decembrie 2020 ,ora 15.

                       Relații suplimentare se pot obține la sediul primăriei Comunei Hopârta, telefon 0258875713.

                                                                       PRIMAR          

                                                        AUGUSTIN  POPA