Organigrama 2020 si stat functii

                  HOTĂRÂREA NR.49

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Hopârta

                     Consiliul local al comunei Hopârta, judeţul Alba, întrunit în ședință publică ordinară;

                        Având în vedere:

                        – Proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare nr.2482/27.07.2020 a domnului Augustin Popa, primarul comunei Hopârta, judeţul Alba, prin care propune modificarea organigramei şi a statului de funcţii la aparatul de specialitate al Primarului comunei Hopârta prin înființarea unui post de muncitor necalificat în cadrul compartimentului deservire, avizul favorabil al comisie de specialitate nr.3, înregistrat la nr. 2732/17.08.2020, raportul de specialitate a doamnei secretar Andonie Sanda-Gabriela înregistrat la nr. 2729/17.08.2020.

                        – Ordinul nr.183/2020 privind actualizarea numărului maxim de posturi,pentru anul 2020, la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județul Alba

                      –  prevederile art. 610 alin (1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

                        În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

      HOTĂRĂȘTE:

                        Art. 1: Aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii, pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Hopârta, prin înființarea postului de muncitor necalificat II , la compartimentul deservire , potrivit anexelor nr. 1 şi 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

                        Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează: domnul primar Augustin Popa, doamna consilier asistent Roşca Camelia, responsabil state de plată.

                      Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de nouă voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100% din numărul consilierilor prezenţi şi 100% din numărul consilierilor în funcţie.

                        Prezenta  hotărâre se transmite şi comunică la: Instituţia Prefectului – Judeţul Alba, domnul primar Augustin Popa,  preşedinţii comisiilor de specialitate ,  se afişează

HOPÂRTA, 27 august 2020